AZ EGRI FŐISKOLÁTÓL A KÖZGYŰLÉSIG
KOMLÓSI CSABA (Egységben a Városért Egyesület), 2. választókerület

Sorozatunk második részében Komlósi Csabával, az Egységben a Városért Egyesület frakcióvezetőjével próbálunk egy kicsit elmélyedni a helyi politizálás rejtelmeiben. Érdekes háttérinformáció, hogy a jelenleg az Egri Waldorf Általános Iskolában tanító pedagógus még a rendszerváltás időszakában, a ’80-as évek végén kezdett el politizálni, de akkori- ban úgy gondolta, hogy a lezajlott változásokat követően kialakuló demokratikus rendszer nem igényli azt a típusú intenzív politikai szerepvállalást, amire a ’90-es választást megelőzően szükség volt és mindenki a saját hivatásá- val, szakmájával, munkájával foglalkozhat. A 2008-as gazdasági összeomlást követően kialakuló politikai helyzetben azonban úgy érezte, hogy újra a tágabb értelemben vett közélet felé kell fordulnia. Ekkor került kapcsolatba az éppen szerveződő, majd párttá alakuló LMP-vel.

Komlósi Csaba közéleti szerepvállalása az egri főiskola hall- gatójaként indult. Részt vett az akkoriban létrejött ellenzékinek, de legalábbis függetlennek mondható diákkörök, ifjúsági szervezetek tevékenységében. Ennek köszönhetően lett tagja az akkori főiskolai tanácsnak, de hallgatótársaival foglalkoztak hallgatói érdekvédelemmel, szerkesztettek újságot és szerveztek kulturális programokat is.

Ekkor kerültem kapcsolatba az Egerben megjelenő ellenzéki csoportosulások, szerveződő pártok egy részével is. Később, már főiskolai oktatóként az intézmény belső éle- tében ugyan tevékenyen részt vettem – tagja voltam pl. a BTK kari tanácsának, vagy a Közalkalmazotti Tanácsnak, amit rövid ideig vezettem is, – de direkt politikai tevékenységet, egészen a 2008-as gazdasági összeomlást követő időszakig nem folytattam. Már filozófiatanárként élénken érdeklődtem az úgynevezett ökofilozófia, illetve az ökológiai etika és politika kérdései iránt, ezért egyértelmű volt számomra, hogy a közéleti tevékenységemet egy – a teljes politikai kul- túra megújítását zászlajára tűző – zöldpárt, vagyis az LMP keretei között folytassam. 2009-től kivettem a részem a párt összes kampányából, voltam a Heves megyei szervezet elnöke, az országos választmány, majd elnökség tagja, dolgoztam szakpolitikai koordinátorként a parlamenti frakciónál, vezettem az LMP Kulturális, sport és vallásügyi kabinetjét.

Városunk politikai életében tehát 11 éve veszek újra aktívan részt, voltam jelölt önkormányzati és országgyűlési választáson és 2014-ben – akkor még listáról – kerültem be először a városi közgyűlésbe, most pedig az Egységben a Városért Egyesület képviselőjeként.

Bár eredetileg elektronikai műszerészként végeztem és az azóta a feledés homályába hullott Budapesti Rádiótech- nikai Gépgyár (BRG) dolgozója voltam, felnőtt életem folyamán többnyire tanárként tevékenykedtem. 1998-tól egy kisebb megszakítással 2013-ig az Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszékén oktattam. Részben azonban mellette, illetve utána tanítottam óraadóként más felsőoktatási intézményekben, alapítványi iskolában, de rövid ideig állami általános iskolában is. Jelenleg az Egri Waldorf Általános Iskola pedagógusa vagyok.

Mennyiben és hogyan lehet kamatoztatni a képviselői munkában a civil foglalkozás során szerzett tapasztalatokat?

Ez egy elég összetett dolog. Nyilván a szaktudásom (történelem–művelődésszervezés, filozófia és ógörög sza- kos diplomáim vannak) sok elemét nem igazán tudom használni. Ugyanakkor bizonyos tanári kompetenciák, pl. az emberekkel való kapcsolattartásban, kommunikációban jól jönnek. Bölcsészként pedig rendelkezem olyan átfogó társadalomelméleti tudással, amelynek segítségével tág összefüggésbe tudom helyezni és értelmezni a napjainkban zajló helyi, országos vagy éppen globális politikai folyamatokat.

Mint említettem már főiskolai oktató- ként is foglalkoztam a zöld, avagy az ökopolitika elméleti kérdéseivel. Mivel ez az irányzat – a közvéleményben még mindig jelenlévő felületes megítéléssel szemben -nem szűkíthető le csupán a természet- és a környezetvédelem kérdéskörére, hanem általános gazdasági, társadalomszervezési, vagy éppen városfejlesztési kérdésekkel is foglalkozik, ez az a terület, ahonnan a napi munkámhoz a legtöbbet meríthetem.

Ebben a napi munkában most lényegében felül kell emelkedni a pártpolitikai nézeteken, hiszen az Egységben a Városért Egyesület tagjaként lett képviselő, miközben az LMP-tagságát 2019 őszétől megszüntette.

Ellenzéki oldalon már az elmúlt ciklusban kialakult annak a gyakorlata, hogy bár különböző jelölő szervezetek juttattak be minket a közgyűlésbe, hogyan tudunk együtt dolgozni. Ebből a szempontból tehát nem új a helyzet, persze lényeges különbség, hogy most mi vagyunk többségben. Természetesen nem mindig értünk mindenben egyet, de vitáink nem pártpolitikai, hanem szakmai alapúak és a legáltalánosabb kérdéseket már a választási programunk megalkotásakor tisztáztuk. Akikkel szoros munkakapcsolatban dolgoztunk, azokkal alaposan megismertük egymást és jó emberi, egyes esetek- ben szinte baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Az új képviselők közül azokat, akik az egyesületünk színeiben kerültek a testületbe, ha nem is évek, de hosszú hó- napok óta ismerem. Együtt csináltuk végig a választási kampányt, volt alkalmunk összecsiszolódni. A jelenleg ellenzékben lévő képviselőkkel alapvetően távolságtartóbb a viszonyom, inkább csak a hiva-
talos érintkezésre korlátozódik, de itt is vannak különbségek. Van, akivel gyakrabban találkozunk, egy bizottságban dolgozunk és van, akit a közgyűlés ülésein kívül nem is látok.

Az elmúlt ciklusból már van tapasztalata a bizottsági, illetve a képviselőcsoport-vezetői munkáról. Ez most kiegészül majd a 2. választókerülethez köthető feladatokkal, hiszen mint ennek a területnek a megválasztott képviselője került be az új testületbe.

Alapvető változást szeretnék a választókerület lakóival való kapcsolattartásban. Nem egy esetben megtörtént, hogy a kerület megválasztott képviselője elköltözött a városból, ezáltal a választópolgárokkal való rendszeres kommunikációnak a lehetősége sem volt meg.

Én itt dolgozom a Galagonyás utcában, tehát szinte mindennap átkerékpározom a választókerület egy részén. Szeretnék folyamatosan a ren- delkezésükre állni, segíteni problémáik, ügyes-bajos dolgaik intézésében. Ha végre túlleszünk ezeken a vírusterhes idő- kön, akkor rendszeresen – akár utcai – fogadóórákat hirdetek meg a minél intenzívebb kapcsolattartás érdekében! Már eddig is sokan kerestek meg különböző javaslatokkal, kérésekkel. Sajnos, vannak olyan problémák, amelyek a város más részeiben is gondot okoznak, gondolok itt elsősorban az utak, járdák stb. állapotára, amelyeknek a megoldása váratni fog magára, mert az idei költségvetésben nem sikerült rá fedezetet biztosítani.

Ahol pozitív változások várhatók, az a Lajosvárosi temetőkörnyéke, ahol már az idén megkezdődhetnek a munkák. Hamarosan átadásra kerülnek a városrészben korábban megkezdett beruházások, így az egészségügyi központ és az új óvoda. Újra megnyílik – az ígéretek szerint legkésőbb húsvétra – a Deák Ferenc úti ABC is, ami bár nem önkormányzati beruházás, de sokan kérték a közbenjárásunkat és folyamatosan egyeztettünk az üzemeltetővel. A Remenyik utca és a Pacsirta utca környékén többen megkerestek az áldatlan parkolási állapotok miatt. Ez ügyben is igyekeztem eljárni, egyelőre sajnos sikertelenül. Tervbe van véve a teljes városi parkolási rendszer átalakítása és csak ennek részeként kerülhet sor az említett területeken a hosszútávú rendezésre. Közben látni fogjuk azt is, hogy a járvány kapcsán bevezetett kényszerintézkedéseknek milyen hatásuk lesz a parkolás területén.

A választókerület után tekintsünk egy szinttel feljebb. Városi részről mi az, amit a következő években meg kellene valósítani?

A városnak egyértelmű és hosszútávú fejlődési irányt kell adni. Ezt a következő években meg lehet alapozni. Legyen Eger egy zöld, élhető város, ami gondosan tervezett utcáival, tereivel és parkjaival örömet szerez az idelátogatóknak csakúgy, mint azoknak, akik itt élnek, dolgoznak vagy épp játszanak.

Az elmúlt évtizedek városfejlesztési elképzeléseinek fontos felismerése, hogy a fizikai struktúrák, az épített környezet hatással van az emberek viselkedésére. A jól tervezett és megépített városrész inspirálja az ott élőket, míg az alacsony szinten megformált brutalizálja a lakóit. Ahogy egy ismert dán építész megfogalmazta: „megformáljuk városainkat, és azután ők formálnak minket”.

Tehát a városfejlesztés centrumába az emberi dimenzió amelyek kijelölik a város fejlesztési irányait, különös tekintettel az éghajlatváltozást okozó kibocsátások csökkentésére és változásokhoz való alkalmazkodásra. Ezek nemcsak korlátokat és kötelezettségeket, hanem lehetőségeket is teremtenek.

Az energiafelhasználások racionalizálása, a környezeti elemek védelme, a környezettudatos városüzemeltetés területén már ebben a ciklusban fontos lépéseket tehetünk, és kell is tennünk!

Kikapcsolódás?

Egy hónappal ezelőtt még azt válaszoltam volna erre a kérdésre, hogy hétvégeken, amikor lehet, akkor a természetet, elsősorban a Bükköt és a Mátrát járom, hol gyalog, hol kerékpárral. Hét közben pedig, ha tehetem irodalmi estekre, színházba vagy éppen természetvédelmi tárgyú beszélgetésekre, előadásokra járok vagy otthon olvasok. Most, hogy a járványügyi helyzet egyre fokozódik, az isko- lai tanítás szünetel, sokakhoz hasonlóan a lakáson belül kell megoldanom a munkavégzést és a kikapcsolódást egyaránt. Nyilván ez alapvetően megváltoztatta a hely- zetet. Szerencsére, a könyveim itt vannak, a társasjáték ellátottságunk is megfelelő és jó filmekhez itthonról is hozzá lehet férni!

NÉVJEGY

KOMLÓSI CSABA (Eger, 2. választókerület)
SZERVEZET: Egységben a Városért Egyesület

TISZTSÉGEK:

  • Eger Megyei Jogú Város Éghajlatváltozási Stratégiájá- nak végrehajtásáért felelős önkormányzati biztos
  • Az Egységben a Városért Egyesület képviselőcsoportjá- nak vezetője (frakcióvezető)
  • A Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
  • A Városimázs Bizottság tagja

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Pásztó, 1968. május 24.

KÉPVISELŐSÉG KEZDETE: 2014-től napjainkig, 2 ciklus

E-mail: Komlosi.Csaba@ph.eger.hu

FOGADÓÓRA: Előre egyeztetett helyen és időpontban


SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT