Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án, 150 évvel ezelőtt írta alá a Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, amellyel Szent Józsefet a katolikus egyház fővédőszentjévé nyilvánította. Ez előtt tisztelegve hirdette meg Mária jegyesének, Jézus nevelőapjának évét Ferenc pápa, aki köztudottan nagy tisztelője a szentnek. Szent József Jézus életében betöltött hivatásáról és az apák mai helyzetéről beszélgettünk Szabó József atyával, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisával.

József személyét az evangéliumokból ismerhetjük meg. Dávid házából és nemzetségéből származik. Názáretben él és ácsmesterként dolgozik. József „igaz ember”, ma úgy mondanánk, hogy szentéletű férfi, aki mélyen megélte a hitét. Az igaz volta abban is megnyilvánult, hogy amikor az Úr angyala álmában négyszer megjelent neki és szólt hozzá, ő feltétel nélkül engedelmeskedett és mindenben teljesítette Isten akaratát. Názáretben ismeri meg Máriát, aki a jegyese és a felesége lesz. Különleges hivatást szán neki a Gondviselés. Ő lesz Mária férje, Jézus Krisztus nevelőapja és a Szent Család feje.

József személyéről kevés szó esik az evangéliumokban. Milyen szerepet töltött be Jézus életében?

Máté és Lukács evangélisták írnak Józsefről, az ún. gyermekségi evangéliumban. Úgy tűnik, keveset tudunk meg a személyéről, „a hangját sem halljuk”, egyetlen szavát sem jegyzi fel a Szentírás, mégis elegendő ahhoz, hogy világosan lássuk az üdvösségtörténetben betöltött szerepét. József, ahogyan II. János Pál pápa fogalmaz: „A Megváltó őrzője […] az a férfi, akire Isten legdrágább kincsei védelmezését bízta”. Az ő feladata, hogy mint Mária férje tiszta szívből szeresse a feleségét és apai szívvel szeresse Jézust.

A mai társadalmak tragédiája éppen az, hogy a családokból hiányoznak az apák. Miért fontos a tevékeny részvételük a nevelésben?

Az apa szerepe és fontossága a teremtés rendjéből fakad. Isten a saját képmására férfinak és nőnek teremtette az embert. Ők a Teremtő munkatársai. A férfi elsődleges hivatása a családban, hogy szeresse a feleségét. Szent Pál apostol meghatározza ennek a mértékét és a módját is: „Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte” (Ef 5,25). Nemcsak a nevelésből hiányzik az a férfi, aki elhagyja a családját, hanem a feleségét is magára hagyja, és ezzel óriási szenvedést okoz neki. Cserben hagyja a gyermekeit, akik az apától várják a biztonságot adó szeretetet, a határozottságot, de a gyengédséget is. Sérül a gyermeknek az igazi szeretetbe vetett hite, a saját önértékelése. Az apától tanulja meg a fiú, hogy mit jelent férfivá válni, megerősödik a saját férfi identitása. Olyan jó hallani, amikor valaki azt mondja, hogy „én büszke vagyok az édesapámra”. A lányok számára is az apa az első férfi, aki kifejezi, hogy „nekem van a legszebb kislányom, és nagyon büszke vagyok rád!”

Miben példakép a mai apák számára Szent József? Milyen egy jó apa?

A jó apa az evangélium szerint él, és megtanítja a gyermekeit a világ legfontosabb titkára, az Isten iránti szeretetre és az evangélium szerinti életre.

Az emberi alapokat tekintve, a jó apa hűséges, „gerinces”, felelősségtudó és áldozatvállalásra képes érett személyiség, akit boldoggá tesz annak tudata, hogy családját Istentől ajándékba kapta, és szeretheti őket.

Apai szívvel kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa így ír: „József boldogsága nem az önfeláldozás logikájában, hanem az önajándékozás logikájában rejlik. Sosem látunk ebben a férfiban frusztrációt, hanem csak bizalmat. Huzamos hallgatása nem panaszokat, hanem állandó, konkrét bizalmi gesztusokat feltételez. A világnak apákra van szüksége. […] Minden igazi hivatás önmagunk odaajándékozásából születik, ami az egyszerű áldozatvállalás érett formája.”

Jelenthet-e a világjárvány idején Szent József lelkierőt, vigasztalást azoknak, akik üldözöttek, betegek, munkanélküliek és elhagyatottak?

A nehéz és válságos időszakokban, a krízishelyzetekben, amikor az ember egzisztenciálisan teljesen kiszolgáltatott és az emberi vigasztaló szavak is elveszítik az erejüket, akkor az alapvető kérdés az ember számára, hogy hogyan találom meg Istent. El lehet süllyedni a fájdalomban, de újjá is lehet születni Jézus által. Itt a hit már nem egyszerű jámborság, hanem a legmélyebb valóság.

Ferenc pápát a világjárvány okozta válság és emberi szenvedések indították arra, hogy megírja az Atyai szívvel kezdetű apostoli levelét Szent Józsefről. Ezt írja a pápa: „Hány ember van, aki minden áldott nap türelmet gyakorol és reménységet sugároz, aki figyel arra, hogy ne pánikot keltsen, hanem a közös felelősségvállalásra figyelmeztessen? Hány apa, anya, nagypapa, nagymama és tanár mutatja meg apró, mindennapi mozdulatokkal gyermekeinknek, hogy miként nézzenek szembe ezzel a válsággal s jussanak túl rajta: újragondolva szokásainkat, felemelve tekintetünket és buzgóbban imádkozva? Hányan imádkoznak, tesznek felajánlást és járnak közben mindannyiunk javára? Szent Józsefben mindenki megtalálhatja az észrevétlennek megmaradó embert, a mindennapi jelenlétében diszkrét és rejtett embert, a közbenjárót, a támogatót és a vezetőt a nehéz időkben. Szent József emlékeztet bennünket arra, hogy mindazok, akik látszólag rejtve vagy a „második vonalban” vannak, páratlan főszereplői az üdvösség történetének. Mindegyikük megérdemli az elismerést és a hálát.”

Hogyan ünnepelhetjük meg méltóképpen a Szent József-évet?

Az ünnep megélését sok dolog segítheti: az említett pápai dokumentum és a Szentírás olvasása, a különböző elmélkedések és imák. Ezek eszközök. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, ami nem egyszerűen ünnep, hanem stratégiai pont: Az édesapák, akik elhagyták családjukat, térjenek haza a feleségükhöz és a gyerekeikhez! Ahol krízisben van a család, kérjenek segítséget! Szörnyű sebeket okoz a veszekedés, a válás, a sok bűn. Egyre többen vannak férfiak, akik félelemből és önzésből nem nősülnek meg. Hiányzik belőlük a teremtő bátorság, az érett elköteleződés. A lányok nagyon szenvednek attól, hogy a fiú évekig húzza az időt és nem kéri meg a lány kezét. Házasodjanak meg és vállaljanak gyermekeket!

Ezekhez igazi férfiakra van szükség. József igaz ember és igazi férfi volt. Ez a legmélyebb boldogságot adta meg neki, a hűsége és szeretete pedig beragyogta a Szent Család életét.

Ezt üzeni Szent József és így lesz gyümölcsöző az ünnep.


SZERZŐ: SOMOGYI KINGA
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT