A mindennapi rohanásban keressük a békét, az elcsüggedésünkben a bátorságot és az erőt, a közömbösségben a lelki megújulást, a tanácstalanságban az útmutatást, a hidegben a szeretet tüzét. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, aki képessé tesz bennünket arra, hogy félelmeinket, korlátainkat legyőzzük és a szeretet útját válasszuk. Az ünnep kapcsán Békési Sándor baptista lelkipásztorral beszélgettünk.

Úgy tűnik, mintha a pünkösd nem kapna akkora szerepet ünnepeink között, mint Jézus születése vagy halála. A baptisták hogyan tekintenek a Szentlélekre, a „harmadik isteni személy” kiáradásának ünnepére?

Nagyon jól látja, a pünkösd a keresztény ünnepek közül a „harmadik helyre” szorul, ahogy sok ember elképzelésében is a Szentlélek a Szentháromság „harmadik” személye. Igaz, hogy kronológiailag a karácsony és a húsvét után következik pünkösd, mégsem érdemes úgy gondolkodni róla, mintha kevésbé lenne fontos számunkra. Mind a három ünnep rólunk szól. A karácsony arról, hogy Isten értünk küldte el az Ő Fiát, a húsvét arról, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg, a pünkösd pedig arról, hogy a feltámadt Jézus személyesen jelen van az életünkben. Mi baptisták ezt a személyes jelenlétet tartjuk fontosnak. Jézus Krisztus azért küldte el a Szentlelket pünkösdkor, hogy ő legyen a közvetítő Isten és ember között. A Szentlélek szól, a Szentlélek vezet, a Szentlélek eszünkbe juttat, a Szentlélek küld vagy megállít, a Szentlélek ajándékokat ad, a Szentlélek tanít. Teszi ezt a Szentlélek miközben imádkozunk, böjtölünk, Bibliát olvasunk vagy éppen tanításokat hallgatunk.

Hagyományosan pünkösdhöz kötjük a Krisztust követő egyház megalakulásának időpontját is. Miért alakult ez így?

Jézus Krisztus szíve vágya, hogy az evangéliumot minden ember hallhassa. Ezt a világméretű vállalkozást, amit lélekmentésnek hívunk, csak közösen lehet elvégezni. Leegyszerűsítve a pünkösdöt úgy is fogalmazhatnánk, hogy csapatépítés történt. A felházban jelen levő 120 főből rövid idő alatt Isten kegyelméből 3000 majd 5000 fő lett. A pünkösdi ünnepre érkező távoli zarándokok elvitték a pünkösd üzenetét, tüzét otthonaikba. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv arról számol be, hogy a pünkösdi események után, ha nem is ilyen robbanásszerűen, de növekedett a gyülekezetek létszáma. Bár Istennek egy üldöztetést kellett megengednie, de a misszió elindult, és újabb gyülekezetek születtek szerte a világon.

A pünkösdi időszak a protestáns egyházakban a konfirmáció (megerősítés – a Szentlélek erősíti meg a hitet), az úrvacsorára való előkészítés, az ifjak felnőtt hívővé avatásának ideje. Ugyancsak ez az időszak a katolikus bérmálás ideje. Miért jelentős ez a fiatalok életében?

A mi gyakorlatunk az, hogy kisgyermekeinket általában 6 hetes korukban, a szülők elhozzák a gyülekezetbe. Ilyenkor a lelkipásztor és a szülők is imádkoznak a gyermekért, illetve előbbi a szülőkért is, hogy a gyermeküket hitben nevelhessék. Közösségünk célja, hogy a gyermekek otthon és a gyülekezetben is olyan impulzusokat kapjanak Istenről, a hitről, a megtérés fontosságáról, a személyes elkötelezettségről, hogy saját döntésük alapján, megtérésüket követően kérjék a gyülekezethez való csatlakozásukat. Nincs életkorhoz kötve a gyülekezeteinkhez való kapcsolódás, azt szeretnénk, ha ezt még azelőtt megtennék a fiatalok, mielőtt életünk sorskérdéseiben (továbbtanulás, elhelyezkedés, párválasztás) döntést hoznának. Ha pünkösdkor történik a bemerítkezés, hálásak vagyunk érte.

Mit kapunk Istentől, amikor kiterjeszti ránk is Szentlelkét, melyek a Lélek ajándékai?

A szívünkben levő Szentlélek jellemünkben változtat meg. Szeretetben, örömben, békességben, türelemben, szívességben, jóságban, hűségben, szelídségben, mértékletességben formál. Ezek a Lélek gyümölcsei. A Lélek ajándékai már nem a jellemről szólnak, hanem arról, hogy mit tehetek másokért a gyülekezet közösségében vagy a környezetemben, azokkal a képességekkel, melyeket Istentől kaptam. Isten használhat új gyülekezetek alapításában, továbbadhatom az örömhírt evangélistaként, taníthatok különböző korosztályt, pásztorolhatom a gyülekezetben a segítségre szorulókat. Prédikálhatok istentiszteleten. Imádkozhatok betegekért, buzdíthatom az elcsüggedteket. Vezethetek kis imacsoportot, vagy egy gyülekezetet pásztorként, presbiterként, diakónusként. Istentől kapott bölcsességgel segítségére lehetek annak, aki valahol a személyes életvezetésében elakadt. Prófétai szóval építhetek, bátoríthatok és vigasztalhatok. Pénzemmel támogathatom a szűkölködőket. Ezen felül még van egy általános „szolgálat” ajándéka, amibe szinte minden más belefér, amiről eddig nem esett szó.

Pünkösd idején és a járvány csillapultával azért is fohászkodunk, hogy a Szentlélek újítson meg mindent. Hogyan tudjuk észrevenni a Szentlélek munkáját magunk és mások életében?

Szükségünk van a megújulásra személyesen és gyülekezetenként is. Nagyon könnyen kényelmessé válhatunk. Otthonról online módon nézzük az istentiszteletet, ki sem kell mozdulnunk. Adakozni is tudunk online. Bibliaórát tartunk és imádkozunk a különböző csevegőprogramok által. Az elmúlt év a túlélésről, a fennmaradásról, a kitartásról szólt. Ha a járványhelyzet megengedi, akkor most pünkösdkor már személyesen is találkozhatunk a gyülekezetekben. Nagyon várjuk, hogy találkozzunk, hogy lássuk egymást, hogy szóljunk egymáshoz, halljuk egymást. A Szentlélek szeretne újat kezdeni velünk felekezetektől függetlenül. A Szentlélek megújító munkáját mutatja a buzgóságunk. Legyünk buzgók a gyülekezeti alkalmaink látogatásában, a ránk bízott szolgálatok ellátásában is. A Szentlélek munkálja ki a lelki éhséget is bennünk. Többre vágyunk az Igéből, többre az imádságból, többre Isten imádatából. A Szentlélek munkája az is, hogy az életszentségben, életminőségben is pozitív irányba változunk. Megszabadulunk kötözöttségeinktől, rossz beidegződéseinktől, rossz mintáinktól és ennek helyét átveheti a teljes szabadság, a jó gyakorlatok kialakítása, helyes értékrend szerinti életvitel. Isten Szentlelke ösztönöz bennünket a bátor, hiteles, erőteljes bizonyságtételre. Istennel lehet újat kezdeni bárkinek, bármikor. Van kiút a reménytelenségből, a fásultságból, a depresszióból.


SZERZŐ: SOMOGYI KINGA
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT